jueves, 19 de febrero de 2015

MOCIÓN SOLICITANDO ÁS NOVAS TERAPIAS PARA DOENTES DE HEPATITE C


Mª Teresa García Guillán, concelleira do PSdeG-PSOE da Pobra do Caramiñal, integrada no Grupo Mixto, ao abeiro do disposto no art. 97.3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción para instar o Goberno de España que “garanta o acceso as novas terapias para os doentes de hepatites C” e iniciar un proceso de prevención.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A enfermidade hepática causada polo virus da hepatite C (VHC) constitúe un grave problema de saúde pública, calculándose en cifras do Ministerio de Sanidade, Igualdade e Asuntos Sociais, que unhas 700.000 persoas son portadoras deste virus no conxunto do Estado.
Ata hai pouco tempo os medios de tratamento dispoñibles, cunha gran toxicidade e graves efectos secundarios, tiñan como resultado altas taxas de fracaso terapéutico, dándose ademais numerosos casos de doentes que non podían someterse a elas por intolerancia a algún dos fármacos empregados.
Como consecuencia, na actualidade en Galicia hai unha cantidade importante de  persoas enfermas diagnosticadas, en diferentes fases de evolución da hepatite C, que non están sendo tratadas e que teñen como única alternativa a vixilancia da súa evolución á espera de chegar a un estado que determine a idoneidade dun transplante hepático.
Esta situación veuse radicalmente alterada coa aprobación recente de novos fármacos. Particularmente transcendente foi a aprobación do Sofosbuvir, un antiviral de acción directa sobre o VHC, pola Axencia Europea do Medicamento (EMA) a principios do ano 2014. A comercialización deste medicamento no territorio español foi aprobada pola Dirección Xeral de Farmacia e Produtos Sanitarios o 5 de marzo de 2014.
O día 24 de setembro de 2014, a daquela ministra de Sanidade anunciou publicamente que o Ministerio acadara un acordo co fabricante do fármaco para incluílo na sanidade pública e que os médicos o puidesen prescribir a aqueles doentes que o precisasen, engadindo que a proposta se trasladaría inmediatamente á Comisión Interministerial de Prezos dos Medicamentos, e que “en outubro poderán dispoñer os médicos dese medicamento en toda España, para aplicalo aos doentes que o necesiten”.
Desde aquela hai elaborado un protocolo de posicionamento terapéutico e un documento de priorización que están sendo aplicados, no caso de Galicia, pola Subcomisión para o Tratamento de Enfermidade Hepática, constituída na Consellería de Sanidade.
Pero a día de hoxe, sucédense as declaracións públicas de hepatólogos, a través da Asociación Española para o Estudo do Fígado, reclamando que os criterios para a dispensación do tratamento no sistema público sexan máis inclusivos e cifran a necesidade de tratamentos urxentes a aplicar no territorio do Estado nun mínimo de 30.000 para o ano en curso.
Por outra banda, a inquedanza e as queixas dos doentes de hepatite C, particularmente dos post-transplantados non negativizados e dos que se atopan en fase cirrótica (F4), van en aumento ao comprobar como nuns casos a súa situación non é contemplada dentro dos criterios de elixibilidade que se aplican para o acceso ao fármaco, e noutros moitos a solicitude cursada polos seus hepatólogos, unha vez determinado que se cumpren os requisitos establecidos polo Ministerio e recollidos nas instrucións do acceso aos tratamentos da Hepatite C cursadas pola Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, son rexeitados ou non contestados.

Por todo elo, este grupo que represento solicita a adopción dos seguintes


ACORDOS:

1. Instar ao Goberno de España  para que garanta o acceso ás novas terapias para os doentes de hepatite C que o precisan, de acordo co criterio dos especialistas que atenden cada caso, dispoñendo os recursos que sexan necesarios.  
2. Instar ao Goberno Galego a que adopte as medidas necesarias para que a terapia, cos novos fármacos para a hepatite C, se dispense nas farmacias hospitalarias a aqueles doentes aos que lles sexa prescrita polos médicos especialistas do Servizo Galego de Saúde, de xeito inmediato á súa prescrición.


A Pobra do Caramiñal, 15 de febreiro de 2015.

A XUNTA ELECTORAL MULTA CON 600€ AO ALCALDE


La Junta Electoral de Zona de Noia multa con 600 euros al alcalde de A Pobra do Caramiñal
La junta dio la razón a la socialista Teresa García Guillán, que denunció a Isaac Maceiras por inaugurar el auditorio O Lagar en período electoral
La Junta Electoral de Zona de Noia acordó imponer al alcalde de A Pobra do Caramiñal, Isaac Maceiras Rivas, una sanción de 600 euros después de que la Secretaria General de la Agrupación Socialista da Pobra, Teresa García Guillán, lo denunciase por llevar a cabo la inauguración del auditorio O Lagar el pasado 10 de mayo de 2014, por lo tanto durante período electoral con motivo de las elecciones de diputados al Parlamento Europeo.
La Junta Electoral de Zona de Noia considera que los hechos declarados probados infringen el artículo 50.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General conforme al cual “durante el período electoral queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo”, según la resolución dictada por la Junta el pasado 27 de enero de 2015.
Así, después de que la socialista Teresa García Guillán denunciase el hecho ante la Junta Electoral, y después de que ésta comprobase la veracidad de los hechos, la resolución dicta que Isaac Maceiras deberá abonar una cantidad de 600 euros debido a una falta electoral, que podrá recurrir en el plazo de un mes.
Sin embargo, lamenta la concejala Teresa García Guillán que la junta electoral no impusiera al alcalde del municipio barbanzano, una sanción más elevada  pues “utilizó dinero público –mil euros- con cargo al ayuntamiento para pagarle a una agrupación artística de Ferrol”, asegura la socialista pobrense.

De un servidor público, elegido por el pueblo, que ejerce una función pública, retribuida con dinero público, se espera ejemplaridad. Su conducta mientras permanezca en el cargo debe ser un modelo a imitar pues él tiene la potestad sancionadora y disciplinaria y que aplica a sus conciudadanos.  No se puede predicar una cosa y hacer la contraria.