viernes, 13 de marzo de 2015

MOCIÓN MULTAS POR RADAR


Mª Teresa García Guillán, concelleira do PSdeG-PSOE da Pobra do Caramiñal, integrada no Grupo Mixto, ao abeiro do disposto no art. 97.3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción relativa á tramitación de procedementos sancionadores de tráfico empregando un equipo de captación de imaxes e un cinemómetro operados por unha empresa privada contratada para o efecto.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


I.- Aparentemente, o Alcalde-Presidente da Pobra do Caramiñal, sen existir informe técnico algún que avale a necesidade e/ou oportunidade da medida, contactou verbalmente cunha empresa con domicilio social en CANTABRIA, a mercantil VIALINE GESTIÓN, S.L., a fin de encomendarlle a vixilancia con medios de captación de imaxe móviles das rúas do Concello da Pobra do Caramiñal, así como o control da velocidade dos vehículos por medio dun cinemómetro.

E dise aparentemente, porque tras solicitar a vista do expediente administrativo tramitado para a determinación da necesidade e oportunidade do contrato, así como as súas características, verificouse que non existe nin unha definición nin das tarefas a realizar, nin do prazo da súa realización, nin do custe das mesmas... nin a formalización dun contrato escrito.

Cómpre salientar que non se trata dun provedor de material de oficina consumible (folios, tinta, etc.), senón dun servizo profesional que NUNCA FOI PRESTADO NA POBRA DO CARAMIÑAL, polo que non existe experiencia previa na realización de contratos administrativos con este obxecto. Noutro orde de cousas, a empresa contratada ten domicilio en Torrelavega (Cantabria), a máis de 600 km. da nosa Vila.


II.- O feito de que se trate dun contrato menor, no que a adxudicación se realiza de maneira directa e o expediente se completa segundo o TRLCSP coa aprobación do gasto e a simple incorporación da factura, non aclara os puntos máis básicos, pois deberan existir traballos preparatorios, que non constan, así como informes previos do Xefe da Policía Local indicando os lugares de especial perigrosiade para o tráfico rodado nos que se encomenda a realización das labores de vixilancia.

Xúntase documento oficial da DGT, acreditativo de que (con datos a setembro de 2014) o último accidente grave na Pobra foi en 2009, co falecemento dun veciño (DEP).

III.- A maior abundamento, non se realizou unha campaña de concienciación ou divulgativa para a veciñanza, nin se deu "bombo e platillo" ao radar como se fai con outras actuacións do Sr. Maceiras; por citar un exemplo, a inauguración do Auditorio O'Lagar, realizada de forma ilegal a criterio da Xunta Electoral de Zona, pero desenvolvida con publicidade tanto institucional como comercial en prensa escrita.

Se a contratación da empresa foi estritamente legal, ¿por que se lle ocultou á cidadanía? ¿Por que non se deu coñecemento no Pleno?

IV.- O motivo non pode ser outro que o meramente recadatorio; mesmo se di nas rúas que a empresa cobra "a quiñón", unha porcentaxe do recadado, de aí que se omitise calquera sinalización ou advertencia a fin de garantir os termos económicos do negocio.

A denuncias formuladas (diversas fontes municipais din que son 300, se ben o Alcalde di que son "duascentas e pico"), tendo en conta que o límite dos contratos menores é de 18.000 euros (art. 138.3 TRLCSP), enténdese que serán as imprescindibles para que a empresa acade a citada suma, descontada a parte da multa que quedaría para o Concello.

De ser así, obviamente non sería necesaria a previa consignación orzamentaria (lembremos a existencia dun teito de gasto e o "corralito" imposto polo Plan de Pago a Provedores ao que se acolleu o Concello pola súa nefasta situación económico-financeira), polo que non se aprobaría o gasto até que o Concello recadase o importe necesario.

Se esta situación é certa, estaríamos a falar probablemente da existencia dunha reserva de dispensación, por canto non se formularían as denuncias polos feitos captados polo dispositivo técnico unha vez acadado o importe contratado, cousa que o "radar" e o operador do mesmo non poden saber no momento de captación das supostas infraccións.


V.- Non existe constancia de que no momento de captación das imaxes estivese presente un axente da policía local, a fin de outorgar ás imaxes captadas a presunción da veracidade de que gozan os feitos denunciados por un axente, polo que a mera impugnación en vía administrativa da sanción, ao non poder adverar o instrutor do procedemento a realidade da suposta infracción, suporía a obligatoriedade do arquivo do procedemento, por non poder desvirtuar a presunción de inocencia a denuncia formulada por un particular (o operador do radar, empregado de VIALINE GESTIÓN, S.L.).

Non consta tampouco a sinatura dun contrato de confidencialidade para a cesión dos datos de carácter persoal dos condutores denunciados á mercantil xestora do servizo, se ben se puido comprobar que VIALINE GESTIÓN, S.L. ten debidamente inscrito na Agencia Española de Protección de Datos un ficheiro coa seguinte descrición:


Identificación y finalidad del fichero:
Descripción: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_privada/images/lin3.gif
Nombre del fichero:
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
Descripción de la finalidad:
CONJUNTO DE DATOS NECESARIOS PARA LA GESTION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA DE TRAFICO POR CUENTA Y AUXILIO DE LA ADMON TITULAR DE LA POTESTAD SANCIONADORA
Tipificación de la finalidad:
OTRAS FINALIDADES


Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Descripción: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_privada/images/lin3.gif
Datos especialmente protegidos:
Otros datos especialmente protegidos:
Datos de carácter identificativo:
D.N.I./N.I.F.
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCION
IMAGEN/VOZ
FIRMA ELECTRONICA
MATRICULA
Otros tipos de datos:
CARACTERISTICAS PERSONALES
CIRCUNSTANCIAS SOCIALES
Sistema de tratamiento:
MIXTO


Origen y procedencia de los datos:
Descripción: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_privada/images/lin3.gif
Origen:
EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Colectivos:
CLIENTES Y USUARIOS
PERSONAS DE CONTACTO
REPRESENTACION LEGAL
CONDUCTORES. TITULARES DE VEHICULOS.


Cesión o comunicación de datos:
Descripción: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_privada/images/lin3.gif
Destinatarios:
ORGANIZACIONES O PERSONAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL RESPONSABLE
OTROS ÓRGANOS DE LA AMINISTRACIÓN PÚBLICA
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON COMPETENCIA EN LA MATERIAÉ dicir, VIALINE GESTIÓN, S.L. declara ante a AGPD que xestiona ficheiros con datos cedidos polas Administracións públicas para o desenvolvemento das súas actividades, pero non consta que o Concello da Pobra lle teña cedido os datos indicados seguindo o procedemento regulamentario.

En consecuencia, o contrato administrativo estaría viciado por infracción do disposto na Disposición Adicional 26ª do TRLCSP, e a cesión de datos suporía unha infracción do disposto no art. 12 da LOPD.

O Concello non pode ampararse nas especialidades tocante á tramitación do procedemento de selección do contratista no caso dos contratos menores para omitir as obrigas legalmente establecidas, nada menos que nunha Lei orgánica para o desenvolvemento dun dereito fundamental recoñecido na Constitución española.

O contrato de cesión de datos debe revestir forma escrita, e debe ter sido redactado e outorgado con anterioridade ao inicio da prestación do servizo, como documento imprescindible.

VI.- Noutro orde de cousas, non consta que se instalasen no casco urbano as sinais obrigatorias relativas a que se trataba dunha zona video-vixilada, consonte o disposto na "Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de videovigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras" publicada no BOE n.º 296, de 12.12.2006.

Téñase en conta que, por tratarse dunha empresa privada a captadora das imaxes, e non dun equipo de captación e videovixilancia xestionado polos corpos e forzas de seguridade, non está excluído do ámbito de aplicación da instrución citada consonte o disposto no seu art. 1.2.

En consecuencia, a captación das imaxes podería terse captado con infracción do dereito constitucional á intimidade e á propia imaxe (art. 18 CE), polo que as probas videográficas da suposta infracción de tráfico serían nulas por terse obtido con vulneración do dereito irrenunciable contido no art. 5 da LOPD.

Estariamos a falar de que o tratamento das matrículas e cruce de datos cos de titularidade dos vehículos, adoecerían de vicios con entidade suficiente como para determinar a nulidade de todo o actuado.

VII.- Toda a escuridade relativa ao procedemento de contratación, execución da prestación, e tramitación dos procedementos sancionadores debe ser aclarada, pois estanse a causar inquedanzas aos veciños da vila que non teñen a obriga de soportar, e estase a trasladar unha imaxe da institución do Concello da Pobra do Caramiñal absolutamente nociva, ao quebrar de forma directa o principio de confianza lexítima que informa as relacións entre o administrado e a Administración.

A normativa de transparencia non é unha ferramenta electoral, senón unha ferramenta para que os cidadáns poidan exercitar o seu dereito a coñecer e a participar dos asuntos públicos.

En consecuencia, proponse ao Pleno do Concello da Pobra do Caramiñal a adopción dos seguintes:ACORDOS


1.- Que se cree inmediata e urxentemente unha comisión especial de investigación entre os voceiros dos grupos políticos con representación municipal, a fin de dilucidar se a actuación do Concello da Pobra do Caramiñal por medio do seu Alcalde-Presidente no relativo á contratación directa da mercantil VIALINE GESTIÓN, S.L. para a prestación dun servizo de video-vixilancia e medición da velocidade de vehículos cun cinemómetro, se axusta á legalidade vixente, así como para investigar se as labores desenvolvidas por esta mercantil na execución do servizo contratado vulneraron as normas aplicables, en particular no relativo ao dereito constitucional á protección da intimidade recollido no art. 18 da Constitución española, e desenvolvido na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e o seu regulamento (RD 1720/2007, de 21 de decembro).

Con carácter irrenunciable, as sesións da comisión de investigación cuxa constitución se solicita deberán ser ABERTAS AO PÚBLICO EN XERAL, preferentemente en horario que permita a asistencia dos veciños, e as labores de dirección e control dos debates deberán ser realizadas por funcionario público independente.


2.- Que se diten as correspondentes ordes de suspensión dos procedementos sancionadores iniciados contra os condutores con base no contrato e actividades realizadas pola mercantil VIALINE GESTIÓN, S.L., até que finalicen as labores de investigación da comisión, coa elevación a un Pleno extraordinario do seu ditame para a adopción dos acordos que no seu caso corresponda, incluída no seu caso a declaración de nulidade da contratación e a anulación da totalidade dos procedementos sancionadores, ordenando neste último caso a devolución das cantidades percibidas dos veciños que se acolleron ao "pronto pago", mailos xuros correspondentes.


3.- Subsidiariamente, para o caso de que o Pleno non estime conveniente a celebración dunha comisión especial de investigación, e ante a presumible infracción de dereitos constitucionais pola instalación de medios de captación de imaxe con infracción do disposto na normativa de protección de datos de carácter persoal, así como a inexistencia dos documentos de cesión de datos especialmente protexidos e de garantías da súa confidencialidade, así como a presumible comisión de irregularidades invalidantes na tramitación dos expedientes sancionadores, que se acorde que polo órgano competente se inicie o procedemento de revisión de oficio dos expedientes sancionadores iniciados, e previa declaración de nulidade dos medios de proba das supostas infraccións obrantes aos mesmos, se diten as correspondentes resolucións de arquivo dos expedientes, con devolución das cantidades percibidas dos cidadáns que abonaron as sancións propostas con ou sen redución, incrementadas nos xuros que correspondan.


4.- Que se adopten medidas que REALMENTE sirvan para mellorar a seguridade das vías urbanas da Pobra do Caramiñal, en particular mediante a esixencia á Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña de que proceda á instalación de sinalización adicional (vertical e horizontal), así como á instalación de pasos peonís sobreelevados que obriguen aos condutores a diminuír a velocidade -os chamados "gardas tumbados"-.
A Pobra do Caramiñal, 11 de marzo de 2015