viernes, 18 de diciembre de 2015

Apuntes sobre o Pleno Extraordinario do 17/12/2015

Onte vivimos un novo capitulo máis do esperpento no que se está convertendo a vida política pobrense. Unha vez máis, o Goberno de Nos Pobra deunos  mostras do seu estilo político, a nova política segundo eles, que unicamente está baseado na falta de diálogo, nos incumprimentos dos compromisos alcanzados e na volatilidade das súas opinións.
Onte non nos quedou máis remedio, a todos os partidos políticos que compoñemos a oposición, que marcharnos do Pleno. Fómonos porque, unha vez máis, Nos Pobra volveunos a enganar traendo unha proposta para os plans de Deputación que non fora acordada coa oposición, tal e como se comprometeron desde Nos Pobra.
Hai xa algunhas semanas, o Alcalde convocou unhas reunións co resto dos partidos co obxectivo de realizar unha proposta común para os Plans de Obras e Servizos (POS) e ao Plan de Acción Social (PAS). Todos presentamos as nosas propostas, como eran moitas e o seu custo seguramente superaba o que establecían os plans se comprometeu o Alcalde para convocar unha terceira reunión na cal xa se terían valorados as propostas e así se elixirían as máis apropiadas.
Cal foi nosa sorpresa cando o que recibimos foi a convocatoria do pleno cunha documentación que consideramos errónea ou polo menos incompleta. Unha vez máis, vemos que lles colleu o touro. Unha vez máis vemos a improvisación e a chapuza na tramitación dos proxectos. Unha vez máis, vemos que non podemos xulgar ou valorar adecuadamente os proxectos. Unha vez máis vemos que o Concello quere pagar os gastos que corresponden a outras administracións como pode ser a Xunta de Galicia. Unha vez máis, tropezámonos coa falta de diálogo, coa nula vontade de negociar, coa imposición baseándose na falta de tempo porque hoxe é o último día para presentar os proxectos.
Isto está a ocorrer constantemente, este é o sello deste Goberno que pretende gobernar coma se tivese maioría absoluta e non a teñen. Son sordos por que non escoitan a quen quere falar con eles, son mudos porque se negan ao diálogo e ao acordo, son cegos por que non ven que nos están levando á paralización do Concello.
Onte levantámonos porque estamos fartos desta forma de facer política, porque nos enganaron e volvemos por responsabilidade, porque os cidadáns non deben de pagar a ineptitude destes que nos están gobernando.

Hoxe veremos como saen nas redes sociais dándose golpes no peito e dicindo que malos somos a Oposición deste pobo, volverán tentar polarizar á poboación, pero a responsabilidade é do goberno e de quen quere gobernar.

martes, 17 de noviembre de 2015

MOCIÓN PARA INSTAR A XUNTA DE GALICIA A INCLUÍR A VACINA DA MENINXITE-B


Mª Teresa García Guillán, concelleira do Grupo Municipal Socialista do Concello da Pobra do Caramiñal, o abeiro do disposto no art. 97/3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción para instar aos Gobernos de España e da Xunta de Galicia a incluír a vacina contra a Meninxite –B no calendario vacinal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A invención da primeira vacina, a da varíola, realizada por Edwuard Jenner aló polo ano 1796 supuxo un fito na loita contra a enfermidade. A partir dese momento, foron xurdindo vacinas para as enfermidades mortais ou con graves secuelas tales como tifo, tétanos, difteria, tosferina, tuberculose, poliomelite, etc …, o que proporcionou unha batería de ferramentas moi valiosas para poder loitar contra estas enfermidades e as súas devastadoras consecuencias. Estas novas armas á disposición dos médicos, deron como consecuencia unha importante diminución da mortalidade infantil e un aumento da esperanza e calidade de vida, pero só estaban dispoñibles para un pequeno sector da poboación, aquel que tiña os recursos suficientes para sufragar o gasto económico destas vacinas.

Co transcorrer do tempo, en España iniciáronse campañas de vacinación que non foron de carácter obrigatorio ate os anos 20 por mor dunha epidemia de varíola, despois desta etapa de campañas, nos anos 70 implementanse os calendarios vacinais, incidíndose na prevención temperá ao realizala naqueles grupos de maior risco como son os nenos/as dende case o nacemento. En España, estas vacinacións sufragadas polo erario público, supuxeron un gran avance non só en saúde e diminución drástica da mortalidade infantil, senón en igualdade de oportunidades, posto que calquera familia tiña ao seu dispor, de xeito gratuíto, a oportunidade de inmunización ou polo menos de minimizalos riscos e secuelas de moitas enfermidades.

A Constitución Española, no artigo 43 de protección da saúde, no seu punto primeiro recoñécelle aos cidadáns españois o dereito á protección da saúde e no segundo, establece que compete aos poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública a través de medidas preventivas e das prestacións e servizos necesarios.

O Convenio sobre os Dereitos do Neno, aprobado pola ONU e ratificado por España, establece no artigo 6, que os Estados asinantes recoñecen que tódolos nenos teñen dereito intrínseco á vida e garantirán na máxima medida posible a supervivencia e o desenvolvemento do neno.

Existe dende fai meses un colectivo denominado “Plataforma de Cidadáns pola Saúde - Vacina XA”, que se mobiliza para recordarlle aos poderes públicos os deberes de protección que teñen coa cidadanía e en especial na protección da saúde e a prevención da enfermidade e esixen destes poderes, que introduzan a vacina contra a meninxite B de xeito universal e gratuíto para tódolos cidadáns, tendo en conta que neste ano xa morreron dous veciños de Arteixo e outro en Boiro. Dende esta plataforma son conscientes de que o eido municipal non ten case competencias a nivel sanitario e que a Xunta de Galicia non é quen de modificar unilateralmente o calendario vacinal, pero recórdannos que os Grupos Municipais dos concellos, están formados por veciños e veciñas, e son os representantes políticos da administración máis próxima á cidadanía, por iso nos piden que sexamos os valedores da súa causa ante os Gobernos da Xunta de Galicia e o Goberno de España, propoñendo, para aprobar polo pleno municipal, os seguintes ACORDOS:

·        Instar ao Goberno de España para que curse orde ao Ministerio de Sanidade para que a vacina da Meninxite B, sexa incluída de xeito inmediato no calendario vacinal.

·        Instar á Xunta de Galicia para que, no caso de que o Ministerio de Sanidade non acepte a inclusión inmediata da vacina contra a Meninxite B, instaure unha nova experiencia piloto coa implantación da vacina da Meninxite B.
A Pobra do Caramiñal, 09 de novembro de 2015.


domingo, 15 de noviembre de 2015

MOCIÓN RELATIVA A GARANTIR O DEREITO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA E SUFRAXIO AOS MARIÑEIROS EMBARCADOS


Mª Teresa García Guillán, concelleira do Grupo Municipal Socialista do Concello da Pobra do Caramiñal, o abeiro do disposto no art. 97/3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción relativa a garantir o dereito de participación política e sufraxio aos mariñeiros embarcados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


A Constitución deixa clara a obrigatoriedade do Estado de facilitar o dereito ao exercicio do sufraxio a todos aqueles cidadáns que viven en países estranxeiros, ou que as súas actividades profesionais ou económicas lle obriguen a estaren tempadas fóra do Estado español. É o caso dos traballadores do mar, que pola súa actividade deben permanecer longas tempadas en alta mar. É este, un colectivo de traballadores que teñen grandes complicacións para poder votar nos diferentes procesos electorais, ós que lles impide, a súa profesión, en moitas ocasións exercer ou dereito ao voto.

Nas actividades profesionais de pesqueira de altura, grande altura e mariña mercante, seguen carecendo deste dereito universal. Van pasando os anos, con gobernos de diferente cor política no Estado, procesos electorais, e o único certo é que os mariñeiros galegos seguen sen poder votar.

O vindeiro 20 de decembro están convocadas as Eleccións Xerais no Estado Español, e non existen indicios que podan exercer o seu dereito o voto. A actual regulación é insuficiente, engorrosa e enrevesada. O Real Decreto 605/1999, do 16 de abril, de regulación complementaria dos procesos electorais, Artigo 9. Voto por correo do persoal embarcado, non facilita a participación dos tripulantes no proceso.

A Lei establece que a solicitude deste voto por correo pódese realizar desde o mesmo barco.

·        A través de radiotelegrafía, correo electrónico ou fax, solicitando á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral onde o elector ou electora está inscrita, o envío do certificado de inscrición no Censo Electoral e da documentación para votar.
·        A Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral, unha vez recibido a mensaxe, comprobará a inscrición do elector ou electora e considerará recibida a solicitude anotando no censo que vai votar por este procedemento. A continuación, remitirá, a nome do elector ou electora, a documentación ao porto, ao armador ou armadora ou ao buque que a electora ou elector designase.

É totalmente imposible, para o persoal embarcado, cumprir coas circunstancias esixidas (atracar en determinadas datas nun porto do Estado español, e comunicalas con semanas de antelación). O sistema actual é extremadamente ríxido e formalista.

Nestes tempos de avanzado desenvolvemento tecnolóxico existen fórmulas que permitirían resolver este problema, e permitir e facilitar que os traballadores do mar poidan exercer o seu dereito ao voto.

Existen métodos electrónicos que poden permitir que estes/as traballadores/as poidan facer efectivo o seu dereito constitucional  e poder participar na eleccións do día 20 de decembro.

E por elo, que solicito que o Pleno adopte o seguinte

ACORDO:

O Concello da Pobra do Caramiñal esixe ao Goberno de España, medidas urxentes co obxecto de garantir a participación dos mariñeiros embarcados, revisando a lexislación vixente, e en consecuencia, habilitar canto antes un sistema que permita que os mariñeiros embarcados poidan exercer, de forma efectiva, ou seu dereito ao voto, de xeito que se garanta o seu dereito constitucional de participación política e sufraxio.


A Pobra do Caramiñal a 6 de novembro de 2015

jueves, 22 de octubre de 2015

MOCIÓN SOLICITANDO A MODERNIZACIÓN DO ADSL
Mª Teresa García Guillán, concelleira do Grupo Municipal Socialista do Concello da Pobra do Caramiñal, o abeiro do disposto no art. 97/3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción relativa para que se modernice, especialmente na zona rural, a rede de banda ancha.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


O sector das comunicacións é un pilar básico e imprescindible para avanzar na consolidación do tecido produtivo do país para ampliar as expectativas económicas e para establecer novos parámetros acordes cunha sociedade igualitaria e integradora.

É indiscutible que as telecomunicacións constitúen un dos sectores máis dinámicos da economía e un dos que poden contribuír ao crecemento, a produtividade, ao emprego e polo tanto o desenrolo económico e o benestar social e, tal como afirma a Comisión Europea “O despliegue de redes ultrarrápidas pode ter un importante impacto na creación de emprego, estimándose que a innovación podería xerar dous millóns de empregos para o 2020, incluídos traballos en sectores relacionados, como a provisión de contidos ou a fabricación de equipos”.
Os beneficios que aportan as redes de nova xeración e a banda ancha para o mercado de traballo, a economía e para unha sociedade cada vez máis tecnolóxica e baseada na información, a innovación e o coñecemento incrementa as posibilidades de competitividade, crecemento económico e creación de emprego.

Así pois, a inversión en novas tecnoloxías, factor clave para saír da crise, require ó mesmo tempo a garantía de acceso ás mesmas de toda a cidadanía así como un marco regulamentario adecuado para o seu desenrolo.

Neste aspecto, a Unión Europea se comprometera a través da Axencia Dixital para Europa, a garantía de acceso da cidadanía europea á banda ancha básica antes do fin de 2013, garantía que obviamente no se consolidou fundamentalmente nas zonas rurais.

Durante moitos anos España, foi dos países que máis pagaban pola conexión a Rede de redes, chegando a ser o país máis caro de Europa. O acceso a internet de banda ancha é caro e de malísima calidade na zona rural do noso concello, o que ralentiza o desenrolo da sociedade da información. O acceso a internet debería ser considerado como un servizo universal, o que obrigaría a Administración a garantir a súa dispoñibilidade a calquera cidadán, viva onde viva.

As redes seguen pertencendo na súa gran maioría a todopoderosa Telefónica, que as herdou do antigo ente estatal, o cal sendo xa unha empresa privada e servíndose dos recursos que antes eran públicos, marcaron nos últimos anos o ritmo do acceso a internet.
O control da tradicional rede de cobre, a R.T.C. (Rede Telefónica Conmutada), que era propiedade da Compañía Telefónica Nacional de España, foi outorgada a Telefónica tras a súa liberalización. A rede que era de todos, continúa  hoxe en día sendo alugada por Telefónica, xa como empresa privada, ao resto de operadores.
A operadora propietaria da rede tradicional non parece que se esforzou demasiado por mellorar a súa rede nos últimos anos. De feito, boa parte dos usuarios do entorno rural vense obrigados a optar por novas tecnoloxías para conectarse a internet.
Os veciños e usuarios deste concello que teñen as vivendas situadas a unha distancia igual ou superior aos 2 km da centraliña teñen verdadeiros problemas para ter unha conexión digna a internet, porque a maior distancia da centraliña, menos velocidade e estabilidade na conexión. E o que ven sendo máis grave, a estas persoas cóbranlle o recibo como si o servizo que lle presta a compañía fora de calidade e ultrarrápido.
Acabar ca fractura dixital non constitúe unicamente un dereito de sectores sociais ou da cidadanía en xeral, senón que se relaciona directamente ca economía das zonas rurais, que é en si mesmo, fonte de riqueza e emprego.
Por todo iso, este grupo que represento solicita a adopción dos seguintes

ACORDOS:


1º.- Instar ao Goberno de España a garantir con carácter urxente e en colaboración cas Administracións públicas implicadas, o acceso a banda ancha.
2º.- O Concello de A Pobra do Caramiñal fará as xestións necesarias, de maneira apremiante e inaprazable, para que no noso concello se modernice a rede pública, que un día foi de todos, e chegue o ADSL a todas partes no noso municipio con velocidade e estabilidade na conexión, posto que é una condición indispensable para poder competir nun mundo globalizado.
A Pobra do Caramiñal, 13 de outubro de 2015.MOCIÓN SOLICITANDO O ARRANXO DO CAMIÑO ENTRE O POLÍGONO E A MIRANDELA

Moción aprobada cos votos favorables do BNG, Nós Pobra e por suposto PSOE. O PP votou en contra. Esperamos que este compromiso sexa pronto unha realidade.

Mª Teresa García Guillán, concelleira do Grupo Municipal Socialista do Concello da Pobra do Caramiñal, o abeiro do disposto no art. 97/3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción solicitando o arranxo do camiño que comunica o Polígono da Tomada ca Mirandela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Os camiños públicos son bens de uso e dominio público. É competencia municipal mantelos en bo estado de conservación sexan vías urbanas ou rurais.
Todo camiño cunha superficie de terra natural ou zahorra sufre continuamente os problemas que lle provocan as condicións atmosféricas, en particular os efectos da auga sobre o chan, e que provocan unha rápida dexeneración do firme, da base, do camiño.
O exceso de auga sobre o chan xera a aparición de barro, de buratos, que dificultan o tránsito. Tamén a sequidade, a insolación, xeran problemas graves para circular, xa que a aparición de nubes de po dificulta e pon en risco a seguridade do tránsito por estas vías públicas.
O camiño que comunica a Mirandela co Polígono da Tomada está tendo tráfico intenso, é usado por numerosas persoas con vivendas a máis de 2 quilómetros  da Mirandela, que acoden a traballar ao polígono ou ben é utilizado para acceder a autovía.
É certo que o acceso ao Polígono non permite o tránsito de vehículos pesados pero para os turismos permite unha mellor comunicación, evita dar longos rodeos pola Baiuca, pódese trasladar enfermos da zona con maior axilidade, para acceder ao hospital do Barbanza, ...
E por elo, que solicitamos que o Pleno adopte o seguintes

ACORDOS:

1º.- O goberno municipal fará unha actuación urxente de asfaltado do camiño  que comunica a Mirandela co Polígono da Tomada  co fin de mellorar as comunicacións dos veciños da zona da Pontella, Campiño, Pedriñas, Sobral, Xunqueiras, Mirandela, Paimouro, Liñares. ....
2º.- Mentres non se encontre a financiación taparanse os buratos que provocan as condicións atmosféricas, facendo un mantemento continuo deste camiño tradicional.
A Pobra do Caramiñal, 09 de setembro de 2015

viernes, 11 de septiembre de 2015

MOCIÓN SOLICITANDO UNHA AUDITORÍA DA DÉBEDA E DE TODAS AS CONTRATACIÓNS ASÍ COMO A CREACIÓN DO PORTAL DE TRANSPARENCIA


Mª Teresa García Guillán, concelleira do Grupo Municipal Socialista do Concello da Pobra do Caramiñal, o abeiro do disposto no art. 97/3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción solicitando unha auditoría da débeda pública e de todas as contratacións así como a creación e desenvolvemento do Portal de Transparencia Municipal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os concelleiros/ás e os cidadáns/ás en xeral teñen dereito a acceder a información veraz e contrastada da débeda do Concello, aos contratos celebrados ou pendentes de celebrar, así como o desenvolvemento destes e seu grao de cumprimento.

A transparencia debe de ser o obxectivo de calquera institución pública, é imprescindible romper a dinámica opaca das administracións, tamén a local que, en boa medida, xerou corrupción e deteriorou as institucións.

Os comportamentos clientelares obrígannos a romper coas prácticas imperantes na política da nosa localidade, encamiñándonos a procesos abertos, transparentes e participativos, nos que quede claro, que non hai nada que agochar.

É necesario ter coñecemento da realidade económica e dos datos contables do noso Concello como primeiro paso para a posta en marcha de solucións, así como para saber cales foron as causas e os responsables do nivel de débeda que temos, sen prexuízo da obriga de dar resposta ás comprensibles dúbidas existentes na cidadanía en prol dunha maior transparencia das contas públicas. Para iso fanse necesarias unhas serie de medidas como son a creación dun Portal de Transparencia Municipal e a realización dunha Auditoría como forma transparente e fiable de coñecer, por esta Corporación e da cidadanía de A  Pobra  do Caramiñal, os datos da xestión realizada e da situación económico financeira da Pobra do Caramiñal.

A opinión cidadá reclama TOLERANCIA CERO contra a corrupción. E unha boa medida para loitar contra a corrupción, para recuperar a confianza dos cidadáns na actividade política e nas institucións públicas, é sen dúbida a transparencia na xestión. Transparencia especialmente naquelas áreas da xestión política que son máis susceptibles de soportar comportamentos afastados do interese xeral e en cambio con máis posibilidades de burlar a lei para beneficio de intereses privados ou particulares.

Sen dúbida os principais contratos que máis se prestan a prácticas irregulares son os contratos menores, sobre os que non existe obriga legal de publicación no perfil do contratante, e os realizados mediante o procedemento negociado sen publicidade.

Convén recordar a definición dos contratos menores segundo o Real Decreto Lei 3/2011 (Texto Refundido Lei Contratos do Sector Público) e que se encontra no artigo 138.3 parágrafo 2: "Considéranse contratos menores os contratos de importe inferior a 50.000 euros, cando se trate de contratos de obras, ou a 18.000 euros, cando se trate doutros contratos,". Fálase pois, de operacións que moven moitos millóns de euros ao ano nas Administracións en xeral e nos nosos concellos en particular, repartidos entre miles de contratos, con escaso ou nulo control político, e moito menos cidadán, debido á súa forma de adxudicación e á ausencia de obriga da súa publicación.

É evidente a necesidade de publicar os contratos menores como mecanismo de transparencia, e de loita contra a corrupción. Non facelo, ignorando as opinións dos expertos, o sentido común e a esixencia da cidadanía, poderíase interpretar como un síntoma claro de que hai algo que ocultar. Por outra parte, constitúen medidas sinxelas, que non implican gasto e que poden tomar os Concellos de forma autónoma.
Por todo iso, este grupo que represento solicita a adopción dos seguintes
ACORDOS:

1º Proceder a contratación dos servizos dunha empresa privada especializada para a realización dunha auditoría integral das contas do Concello de A Pobra do Caramiñal dos últimos 8 anos e das contratacións realizadas.

2º O concello de A Pobra do Caramiñal  comprométese ao abeiro da Lei de Transparencia, de acceso á información pública e bo goberno, á creación e desenvolvemento do Portal de Transparencia Municipal, integrado dentro da web do Concello de A Pobra do Caramiñal para a publicación nel da seguinte información en prol da transparencia ANTES DO 31 DE DECEMBRO DE 2015:

INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL

1. Información sobre os cargos electos e o persoal do Concello:
·        Especificaranse datos biográficos do Alcalde  e dos concelleiros/as.
·        Especificaranse as direccións electrónicas do alcalde  e dos concelleiros/as.
·        Publicarase de forma completa a Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello.

2. Información sobre a organización e o patrimonio do Concello:
·        Especificaranse os diferentes Órganos de Goberno e as súas funcións.
·        Especificaranse os datos básicos dos organismos autónomos, así como enlaces ás webs destes.
·        Publicarase de forma completa a Relación de Postos de Traballo (RPT).
·        Publicarase a relación de inmobles (oficinas, locais, etc.), tanto propios como en réxime de Arrendamento, ocupados e/ou adscritos ao Concello.
·        Publicarase o número de Vehículos oficiais (propios ou alugados) adscritos ao Concello.
·        Publicarase a relación de bens mobles de valor histórico-artístico e/ou os de alto valor económico do Concello.
·        Publicarase o inventario de Bens e Dereitos do Concello.
3. Información sobre normas e institucións municipais:
·        Publicaranse as ordes do día previas dos Plenos Municipais.
·        Publicaranse as actas dos plenos municipais.
·        Publicaranse as actas e acordos das Xuntas de goberno, (en tres meses da actual lexislatura, non recibimos ningunha os concelleiros/as).
·        Existirá e publicarase un "Código ético ou de bo goberno" do Concello (adaptado ao Código de bo goberno local aprobado por unanimidade dos grupos políticos na FEMP).
·        Gravaranse os plenos municipais en formato de audio/vídeo e colgaranse na páxina web municipal.
RELACIÓNS COS CIDADÁNS E A SOCIEDADE
1. Información e atención ao Cidadán:
·        Publicaranse os horarios e prezos dos establecementos culturais e deportivos municipais abertos ao público.
·        Informarase na Web sobre situación e cortes no tráfico e/ou incidencias nos servizos municipais.
·        Recollerase na Web información actualizada sobre a situación ambiental no municipio.
·        Existirán encontros dixitais coa corporación na Web municipal.
2. Grao de compromiso para coa cidadanía:
·        Elaborar e publicar un Regulamento de Participación cidadá no período máximo de catro meses.
2 TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA

1. Información contable e orzamentaria:
·        Publicaranse as alegacións formuladas aos Presupostos no período de información pública.
·        Publicaranse as Modificacións orzamentarias aprobadas polo Pleno.
·        Publicaranse os Presupostos dos organismos autónomos.
·        Publicaranse os seguintes indicadores financeiros e orzamentarios:
1.     Superávit (ou déficit) por habitante (Resultado orzamentario axustado / n.º de habitantes).
2.     Autonomía Fiscal (Dereitos recoñecidos netos de ingresos tributarios / Dereitos recoñecidos netos totais).
2. Transparencia nos ingresos e gastos municipais:
·        Difundiranse os seguintes indicadores, relacionados cos ingresos e gastos da Corporación:
1.     Ingresos fiscais por habitante (Ingresos Tributarios / n.º de habitantes).
2.     Gasto por habitante (Obrigas recoñecidas Netas / n.º de Habitantes).
3.     Investimento por habitante (Obrigas recoñecidas Netas (Cap. VI e VII) / n.º de Habitantes).
4.     Período medio de pagamento (Obrigas pendentes de pagamento x 365 / Obrigas recoñecidas Netas).
5.     Período medio de cobro (Dereitos pendentes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Dereitos recoñecidos netos.
3. Transparencia nas débedas municipais:
·        Publicarase o importe da débeda pública municipal.
·        Facilitaranse datos sobre a evolución da débeda en comparación con exercicios anteriores.
·        Divulgaranse os seguintes indicadores:
1.     Endebedamento por habitante (Pasivo esixible (financeiro) / n.º de habitantes).
2.     Endebedamento relativo (Débeda Municipal/Presuposto total Concello).


TRANSPARENCIA NAS CONTRATACIÓNS DE SERVIZOS

1. Procedementos de contratación de servizos:
·        Informarase sobre a composición, forma de designación e convocatorias das Mesas de Contratación.
·        Publicaranse as Actas das Mesas de Contratación.
·        O Concello de A Pobra do Caramiñal absterase de invitar aos procedementos de contratación de servizos ás persoas físicas e a empresas das que sexan responsables persoas físicas que estean imputadas ou condenadas por fraude fiscal, por estafa fiscal ou por algúns dos delitos relacionados coa corrupción.
2. Relacións e operacións con provedores e contratistas:
·        Publicarase a lista e/ou a contía das operacións cos provedores do Concello.
·        Publicarase a lista e/ou a contía das operacións cos adxudicatarios e contratistas do Concello.

TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS.

1. Plans de ordenación urbana e convenios urbanísticos:
·        Haberá unha sección visible na Web dedicada ao Urbanismo.
·        Estará publicado o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
·        Publicaranse as modificacións aprobadas do PXOM
2. Decisións sobre recalificacións e adxudicacións urbanísticas:
·        Publicarase información precisa dos Convenios urbanísticos do Concello.
·        Publicarase información precisa dos plans parciais sobre os usos e destinos do chan.
3. Anuncios e licitacións de obras públicas:
·        Publicarase información precisa da normativa vixente en materia de xestión urbanística do Concello.
·        Publicaranse os proxectos, os pregos e os criterios de licitación das obras públicas máis importantes.
·        Publicaranse as modificacións dos proxectos das obras máis importantes.
4. Información sobre concorrentes, ofertas e resolucións:
·        Publicarase o listado de empresas que concorreron á licitación das obras públicas.
·        Publicarase o nome das empresas que realizaron as obras de urbanización máis importantes.
5. Seguimento e control da execución das obras:
·        Achegarase información precisa sobre cada unha das obras máis importantes de infraestrutura que estean en curso (obxectivos da obra e responsable municipal; contratista/s; responsable/s; importe presupostado; período de execución).
·        Publicarase a data concreta prevista para a finalización das obras municipais máis importantes, ou ben a data concreta de inicio e prazo de execución das devanditas obras.
·        Difundirase periodicamente (polo menos trimestral) información sobre as obras de infraestrutura realizadas e/ou as aprobadas pendentes de execución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.).
6. Indicadores sobre urbanismo e obras públicas
·        Divulgaranse os seguintes indicadores:

1.     Investimento en infraestruturas por habitante (Gastos do exercicio (executados) en investimento en infraestruturas / n.º de habitantes).
2.     Porcentaxe de ingresos derivados do urbanismo / Presuposto total de ingresos.
3.     Porcentaxe de gastos derivados do urbanismo / Presuposto total de gastos.

INDICADORES NOVA LEI DE TRANSPARENCIA.

1. Planificación e organización do Concello:
·        Publicaranse Plans e Programas anuais e plurianuais nos que se fixen obxectivos concretos, así como as actividades, medios e tempo previsto para a súa consecución.
·        Publicarase un Organigrama actualizado que permita identificar os responsables dos diferentes órganos.
2. Contratos, convenios e subvencións:
·        Publicaranse todos os Contratos formalizados, con indicación do obxecto, o importe de licitación e de adxudicación, o procedemento utilizado, os instrumentos a través dos que no seu caso se publicitaron, o número de licitadores participantes no procedemento e a identidade dos adxudicatarios.
·        Publicaranse as modificacións dos Contratos formalizados.
·        Publicaranse trimestralmente os contratos menores formalizados, detallando o contido do contrato, o adxudicatario, contía e período deste, ou polo menos de forma agregada (n.º de contratos e importe global).
·        Publicaranse datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.
·        Publicaranse a relación dos Convenios subscritos, con mención das partes asinantes, o seu obxecto e no seu caso as obrigas económicas convidas.
·        Publicaranse as Subvencións e as axudas públicas concedidas con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios.
3. Altos cargos do Concello:
·        Publicaranse as retribucións percibidas polos Altos cargos do Concello.
4. Información económica e orzamentaria:
·        Publicaranse os Presupostos do Concello, con descrición das principais partidas e información actualizada sobre o seu estado de execución.
·        Publicaranse as Contas Anuais / Conta Xeral do Concello (Balance, Conta de Resultado económico-patrimonial, Memoria e liquidación do presuposto).
·        Publicaranse os informes de Auditoría de contas e os de Fiscalización por parte de Órganos de control externo (Cámara ou Tribunal de contas), do Concello e das entidades do sector público municipal.
A Pobra do Caramiñal, 09 de setembro de 2015.
Mª Teresa García GuillánALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL