lunes, 23 de septiembre de 2013

A POBRA E A MEMORIA HISTÓRICA

Mª Teresa García Guillán, concelleira do PSdeG-PSOE da Pobra do Caramiñal, integrada no Grupo Mixto, ao abeiro do disposto no art. 97.3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción para contribuír ao debate sobre a memoria histórica do noso país.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza recorda que a memoria histórica forma parte dos cimentos ou pilares dunha sociedade. Non se pode construír, nin reformar, nin ampliar unha democracia tapando o seu pasado, e mirando cara outro lado. O noso país, a nosa democracia teñen un deber moral, un deber de xustiza e un sentido ético que deben sustentarse no coñecemento reposado pero intenso do pasado século. Non se trata de abrir feridas, senón de pechalas de forma definitiva e de aprender das experiencias pasadas. Vivir o presente e encarar o futuro non se pode facer obviando o pasado ou seguir permitindo que se cerre en falso.

No pleno do 26 de xullo do Concello de Baralla, o Sr. González Capón, Alcalde do Concello de Baralla, xustificou a negativa do grupo do PP á condenar os crimes da ditadura franquista. A citada xustificación descansaba na seguinte afirmación do propio Alcalde: "los que fueron condenados a muerte" durante el franquismo "será que lo merecían". Esta declaración pode claramente interpretarse como unha apoloxía do terrorismo , dende logo inaceptable en democracia, máxime da man dunha “autoridade” institucional. Xustifica e ampara a violencia política. Son unha ofensa para as vítimas da ditadura franquista.

Debémoslle recordar ao Señor Alcalde, que mais de 6.000 galegos demócratas foron asasinados pola ditadura franquista, entre eles veciños deste pobo como o Tenente de Alcalde D. Manuel Hermo Vidal fusilado en Santiago de Compostela o 16 de abril de 1937. D. Manuel Boo López, D. Segundo González Davila, D. José Ramón Ouviña González, executados o 22 de setembro de 1936, en Santiago de Compostela. Da. María Vázquez Suárez, mestra socialista destinada na Pobra, executada o 19 de agosto de 1936 na praia de Miño. D.Manuel García Hermo foi executado o 20 de agosto de 1936. Antonio Torres Rodríguez, executado o 26 de setembro do 36, D. Antonio Rodríguez Casais executado o 27 de setembro do 36. D. Cayetano Sánchez Rivero executado o 17 de decembro do mesmo ano , entre unha longa lista de veciños/as vítimas do franquismo.

Hoxe en día aínda hai mais de 115.000 persoas que se contan como desaparecidas en España por culpa da ditadura. Miles de mulleres foron violadas, miles de traballadores foron expulsados dos seus postos de traballo, miles de persoas perderon inxustamente os seus bens ao ser estes incautados pola ditadura.

Así mesmo lembrámoslle ao citado Alcalde que as Institucións Europeas condenaron ao Franquismo por ser unha ditadura asentada nun golpe de estado que causou unha Guerra Civil. Non quere recordar este Alcalde o que aprobou o parlamento español en 2007?. Nese ano o parlamento español declarou o seguinte:

1.      Se declara la ilegitimidad de los Tribunales, Jurados y cuales quiera otros órganos penales, administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal así como sus resoluciones.

2.      Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Crímenes de Guerra constituidos por motivos políticos , ideológicos o de creencia religiosa.

3.      Igualmente se declara ilegítimos por vicio de forma y fondo, las condenas y sanciones  dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera Tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quien defendía la legalidad institucional anterior, o pretendían el restablecimiento de un régimen democrático en España.

Despois de todo o investigado polos historiadores, despois dos acordos parlamentarios conseguidos, Como se poden dicir publicamente afirmacións como a efectuada polo Sr. Alcalde de Baralla no pleno do mes de xullo?

Unha vez que este Alcalde rectificara publicamente as súas declaracións ofensivas e humillantes á democracia, nomeadamente aos milleiros de vítimas do franquismo. Entendemos que son tibias e insuficientes, non podendo ser que un dirixente democrático adopte este tipo de declaracións fascistas.

    Por todo iso, este grupo que represento solicita a adopción dos seguintes


ACORDOS


1.      Instar ao alcalde do Concello de Baralla a que presente a súa dimisión con carácter inmediato.
2.      Que o pleno da Corporación Municipal faga un pronunciamento público a favor das vítimas do franquismo e condenar o Golpe de Estado de xullo de 1936 así como todo o período da Ditadura Franquista.
3.      Instar ao  PP de Galicia a condenar publicamente estas denigrantes e inxustificables declaracións do titular do concello de Baralla.


A Pobra do Caramiñal, 11 de agosto de 2013.

O ABANDONO DO LAGAR

Mª Teresa García Guillán, concelleira do PSdeG-PSOE da Pobra do Caramiñal, integrada no Grupo Mixto, ao abeiro do disposto no art. 97.3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción para mellorar o entorno da Urbanización do Lagar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- O eixo exterior da zona sur da Urbanización do Lagar, composto polas rúas Godello (onde radica a seda da Asociación de Empresarios, Comerciantes e Autónomos da Pobra do Caramiñal), a rúa Ulla e a rúa Condado, están nun estado deplorable de conservación.

2.- Ademais da falta de sinalización viaria horizontal e mobiliario urbano, defectos dos que adoece a práctica totalidade da Urbanización (que carece de papeleiras e pasos de peóns en proporción acorde coa súa densidade de poboación), o pavimento está absolutamente deteriorado, a maleza crece alí onde hai un anaco de terra que lle sirva de soporte, onde xorden puntos de vertedura de lixo e escombros que non son atallados polos servizos de limpeza municipal.

As sucesivas obras de instalación de canalizacións de gas cidade e rede de fibra óptica, para as que foi precisa a apertura de zanxas, en lugar de dar pe á esixencia por parte do Goberno Local da reposición completa do aglomerado asfáltico -como sí se fixo na rúa Venecia-, deron lugar a unha serie de "parches" no pavimento, que co seu rápido deterioro viñeron a agravar os graves problemas existentes; así mesmo, tras as obras depositáronse os restos nunha parcela lindante que carece de peche perimetral, co conseguinte perigo para os nenos que xogan polo barrio.

3.- Nesta zona hai tamén unha gatería (colonia felina), que está a acadar dimensións considerables dada a proliferación de ratos e insectos de todo tipo, que xunto cos restos de lixo e a boa vontade dos veciños constitúen a súa fonte de alimento. Ademais da incomodidade e sensación de abandono que confiren ao barrio, estes animais -a aqueles dos que se alimentan- supoñen un risco de saúde pública, en particular para as mulleres embarazadas (Toxoplasmose).

4.- No momento actual, no eixo indicado no parágrafo primeiro existen baches de gran profundidade, susceptibles de causar danos en vehículos -imputables ao Concello, responsable da pavimentación das vías públicas consonte o art. 26.1.a da Lei 7/1985-, e que xeran riscos para os peóns ante previsibles cambios bruscos de dirección dos condutores ao realizar manobras evasivas para esquivar os buratos e parches.

Neste punto, cómpre salientar que os peóns circulan a cotío pola calzada ante as reducidas dimensións das beirarrúas, e ao non estar ordenadas as zonas de cruce peonil por medio de pasos de peóns, os veciños cruzan por onde boamente poden para depositar o lixo doméstico nos contedores.

Este risco de colisión ou atropelo vese incrementado no tramo de dobre sentido de circulación que entronca coa rúa Atalaia, porque a inexistencia dunha correcta sinalización das zonas aptas para o aparcamento provoca que se acumulen vehículos no lado da calzada oposto aos edificios, o que impide o uso simultáneo do dobre sentido e dificulta a entrada e saída dos garaxes (todos eles con vado permanente, gravado cunha taxa municipal).

5.- Este mesmo lado da rúa Godello está cheo de maleza e lixo, o que ademais do evidente problema de salubridade provoca un patente risco de incendio no verán ao secarse a vexetación; por estar situada alí unha das "illas" de contedores de residuos domésticos -obxectivo en demasiadas ocasións de actos vandálicos-, e ao aparcar moitos vehículos ao seu carón, a obriga do propietario de conter a vexetación (xa sexan os terreos de titularidade pública ou privada, cousa que se descoñece) cobra especial relevancia ante o incremento dun risco xa de por si importante.
6.- Ao remate da rúa Godello existe un terraplén cheo de maleza, sen ningún tipo de protección co risco que isto conleva de caídas para nenos e adultos

Por todo iso, este grupo que represento solicita a adopción dos seguintes

ACORDOS

Que a urbanización do Lagar:

1.     Se dote dunha correcta sinalización viaria  e mobiliario urbano.
2.     Se arranxe o pavimento totalmente deteriorado.
3.     Se limpe a maleza e escombros.
4.     Se proceda ó cerre da parcela na que hai un terraplén no remate da rúa Godello.
5.     Se proceda a ter unha adecuada seguridade e hixiene medioambiental para evitar a proliferación de animais e insectos.