miércoles, 22 de enero de 2014

Asolagamentos do río Morto

Mª Teresa García Guillán, concelleira do PSdeG-PSOE da Pobra do Caramiñal, integrada no Grupo Mixto, ao abeiro do disposto no art. 97.7 do R.O.F., formula ante o Pleno Corporativo para a súa contestación a seguinte

PREGUNTA:


Con data do 23 de outubro de 2012 foi mantida unha reunión co Alcalde e os propietarios das leiras da Devesa debido a que mediante unha subvención se limpou o río Morto e o goberno local procedeu a limpar os predios particulares. Dito río ó seu paso pola Ceboleira non circula, nin circulaba, pola canle primitiva debido a acumulación de depósitos de sedimentos e está a percorrer as fincas dos veciños. O máis grave é que se gastaron cartos públicos nunha limpeza momentánea que non solucionou os problemas de servidume e inundacións dos predios.

A día de hoxe o problema agravouse porque xa están canalizadas as augas pluviais da ampliación do polígono da Tomada cara o río Morto, multiplicando o problema debido ó inmenso caudal que agora mesmo leva o río, inundando todos os predios e causando gravísimos prexuízos aos titulares das propiedades afectadas.

A imaxe mostra o discorrer das augas polas propiedades privadas, que como se lle dixo ao Alcalde na reunión mantida no ano 2012, van a parar a un caneiro de titularidade particular que se limpou con cartos públicos. Nesa mesma reunión se comprometeu a limpeza na primavera ou verán do ano 2013.

Outra cuestión é que despois de acometer as obras do paseo fluvial deixaron unha rampla que non permite o acceso ás fincas pese a que esta concelleira falou co concelleiro de obras cando aínda había traballadores no lugar e comprometeuse a que quedaría en condicións óptimas,  non cumprindo ca palabra dada.

Por todo iso:

¿Ten o equipo de goberno pensando limpar e canalizar ao seu estado primitivo o río Morto o paso pola Ceboleira, tal e como se comprometeu cos propietarios no ano 2012?

¿Van arranxar en breve a rampla que dá acceso as fincas?


A Pobra do Caramiñal, 21 de xaneiro de 2014.

Moción retirada da Lei do aborto

Mª Teresa García Guillán, concelleira do PSdeG-PSOE da Pobra do Caramiñal, integrada no Grupo Mixto, ao abeiro do disposto no art. 97.3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción sobre saúde sexual e reprodutiva e interrupción voluntaria do embarazo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, recolle a garantía dos dereitos fundamentais no ámbito da saúde sexual e reprodutiva, regula as condicións da interrupción voluntaria do embarazo e establece as correspondentes obrigacións dos poderes públicos.
No seu texto, declárase o dereito de todas as persoas a adoptar libremente decisións que afectan á súa vida sexual e reprodutiva, sen máis límites que os derivados do respecto aos dereitos das demais persoas e á orde pública garantido pola Constitución e as Leis, e recoñécese o dereito á maternidade libremente decidido o que implica non só recoñecer ás mulleres a capacidade de decisión sobre o seu embarazo, senón tamén que esa decisión, consciente e responsable, sexa respectada.

A Lei, que veu substituír a unha regulación que vinte e cinco anos atrás supuxera un avance na protección das mulleres, foi elaborada, debatida e aprobada desde o consenso coa gran maioría dos grupos políticos con representación parlamentaria, tras o traballo en sede parlamentaria dunha Subcomisión na Comisión de Igualdade na que se contou coa participación dunha trintena de expertos e considerando as recomendacións de expertos xuristas e profesionais da bioética e a sanidade. Ademais, reforzou a seguridade xurídica na regulación da interrupción voluntaria do embarazo e incorporou a xurisprudencia do Tribunal Constitucional e do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos así como distintos pronunciamentos, en forma de conclusións e recomendacións, do Consello de Estado e organismos internacionais de Nacións Unidas, da Organización Mundial da Saúde, do Consello de Europa e da Unión Europea.

O Goberno anunciou unha revisión desta lexislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideolóxico e volvería situar ás mulleres españolas na clandestinidade, suprimindo o seu dereito a decidir responsable, consciente e libremente sobre a súa sexualidade e maternidade, e afectando á súa seguridade xurídica e á dos profesionais do noso sistema de saúde, así como á garantía no acceso ás correspondentes prestacións sanitarias.

Neste sentido, o 20 de decembro de 2013 presentouse no Consello de Ministros un Anteproxecto de Lei Orgánica cuxo contido confirmou, e tristemente superou, as peores conxecturas acerca dos seus desastrosos efectos sobre a liberdade e os dereitos das mulleres.

Co Anteproxecto aprobado polo Goberno suprímese o dereito das mulleres a interromper o seu embarazo no primeiras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado só nos supostos de violación e "grave perigo para a vida ou a saúde" da muller, privando a esta do seu dereito a decidir sobre a súa maternidade. Suprímese tamén, por tanto, o suposto de malformacións ou anomalías fetais incompatibles coa vida, que tiña xustificado a interrupción do embarazo dende os anos oitenta do século pasado.

Esta norma non só suporá un grave retroceso de máis de trinta anos para a lexislación española neste ámbito, e o incumprimento de compromisos internacionais en materia de dereitos sexuais e reprodutivos e de liberdade das mulleres a decidir sobre a súa maternidade, senón que situaría a España como unha excepción en toda Europa, onde nos últimos anos ningún país lexislara cara atrás nesta materia, mentres que as mulleres españolas sufrirán ese retroceso despois de contar cunha das lexislacións máis avanzadas, máis seguras, con maiores efectos na prevención de embarazos non desexados e que conseguira reducir o número de abortos no último ano.

Esta normativa provocou un enorme rexeitamento social da cidadanía española e europea, das organizacións sociais, profesionais e feministas, e ademais motivou a aparición de declaracións de membros do seu propio partido, incluídas as dalgunhas mulleres que ocupan cargos públicos, discrepando do seu contido, e a crítica de dirixentes e medios de comunicación no estranxeiro, onde só cultivou a felicitación de formacións políticas de extrema dereita doutros países.
Por todo iso, este grupo que represento solicita a adopción do seguinte

ACORDO:

"O Concello da Pobra do Caramiñal insta o Goberno de España a retirar inmediatamente e non continuar a tramitación do Anteproxecto de Lei Orgánica polo que pretende revisar a lexislación vixente en España sobre saúde sexual e reprodutiva e interrupción voluntaria do embarazo."
Aprobada esta moción darase traslado da mesma ós grupos políticos presentes no Congreso dos Deputados.
A Pobra do Caramiñal, 13 de xaneiro de 2014.