sábado, 20 de septiembre de 2014

MOCIÓN REXEITANDO A ELECCIÓN DIRECTA DOS ALCALDES E ALCALDESAS

Mª Teresa García Guillán, concelleira do PSdeG-PSOE da Pobra do Caramiñal, integrada no Grupo Mixto, ao abeiro do disposto no art. 97.3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción instando ao Goberno de España a rexeitar a modificación da LOTEG que propón o PP para elixir directamente aos alcaldes e alcaldesas.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


Os medios de comunicación avanzaron estes días a intención do Goberno do PP de seguir adiante ca Reforma da Lei Electoral para a elección directa de alcaldes, aínda que non teña o apoio do PSOE. O pasado 28 de xullo, Pedro Sánchez, Secretario Xeneral do PSOE, na súa entrevista co Presidente do Goberno, Mariano Rajoy, xa mostrou o desacordo ca reforma electoral proposta polo Goberno do PP, trasladando un NON rotundo ao cambio de elección de alcaldes, por entender que non se poden propoñer cambios de tanto calado sen acordo político e a poucos meses das eleccións municipais.

Nestes momentos, cando quedan oito meses para as próximas eleccións municipais esta reforma electoral  plantéxase por parte do Goberno de forma oportunista e prepotente. A estratexia do PP consiste en lanzar un globo sonda, dicir que están abertos ao diálogo e acusar ao resto de forzas políticas de non querer alcanzar acordos. Entendemos que a política é diálogo, negociación e acordo, pero tamén é cumprir as regras das que nos  dotamos democraticamente e non modificalas en base a intereses partidistas. O Goberno do PP non pode cambiar as regras de xogo minutos antes de terminar o partido, por esta razón debe de explicar por qué ten tanta presa en modificar a Reforma Electoral que afecta ao réxime municipal.

Todo parece indicar que o medo a perder poder é o motivo que impulsa a reforma que propón o Goberno de Rajoy. Esta proposta non é unha demanda social, nin política, unicamente responde a petición dos alcaldes do PP que queren perpetuarse no poder a base de burlar as maiorías democráticas. En esta ocasión o Goberno do PP volve a menosprezar unha vez máis a FEMP como entidade representativa do municipalismo no noso país. As maiorías en democracia,  constrúense negociando, cedendo e compartindo. En España dotámonos dun sistema electoral proporcional para dar voz ás minorías e para que estas agrupadas e desde o acordo político poidan converterse tamén en maioría.

O PP fala moito de rexeneración democrática, pero nin a coñece, nin a practica. O señor Rajoy debería saber que en democracia, o partido maioritario non pode impoñerse a  maioría formada por outras forzas políticas, que un 40% no é maioría absoluta, e que 5+2 son más que seis. Mentres o PP non teña claro ese principio democrático, non hai negociación posible.

O PSOE vai evitar, con todos os medios ao seu alcance, que o pucherazo electoral que o PP perpetrou coa modificación do Estatuto de Castilla- La Mancha se repita de novo co sistema de elección de alcaldes. En España, os cambios de sistema electoral se levaron sempre a cabo con consenso, diálogo e a través do pacto, xusto ao contrario do que pretende agora o PP.

En definitiva, non se poden plantexar cambios sobre a elección dos alcaldes modificando urxentemente a LOREG, sen acordo e a poucos meses das eleccións locais. O Goberno de Rajoy sigue empeñado en atacar sistematicamente a autonomía local, primeiro anunciou a bombo e platillo a súa reforma local, que foi un fracaso absoluto, aprobando a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da administración local, que valeira de capacidade política e de competencias aos Concellos, e alonxa aos cidadáns e veciños das entidades locais polo desmantelamento que se está producindo dos servizos públicos que os municipios prestaban, despois o Goberno anunciou a proposta de Lei de demarcación e Planta xudicial, que está encima da mesa do Ministro de Xustiza, que desvitaliza a actividade xudicial dos concellos que foron cabezas de partido xudicial. E agora o PP ameaza novamente a democracia municipal plantexando unha reforma electoral de forma unilateral para favorecer unicamente os seus intereses políticos e electorais.

Por todo iso, este grupo que represento solicita a adopción dos seguintes

ACORDOS:

1º.- Instar ao Alcalde a que rexeite a modificación da LOREG que propón o PP para elixir directamente aos Alcaldes e Alcaldesas.

2º.- Instar ao Alcalde a que garanta o respecto a actividade democrática dos cidadáns así como a representatividade que expresan nas urnas.
3º.- Instar ao Alcalde a que eleve ao Goberno de Mariano Rajoy este rexeitamento que supón unha adulteración do sistema democrático e un asalto as liberdades da cidadanía.


A Pobra do Caramiñal, 06 de setembro de 2014.

MOCIÓN SOLICITANDO MEDIDAS FRONTE Ó REPUNTE DA VIOLENCIA DE XÉNERO

Mª Teresa García Guillán, concelleira do PSdeG-PSOE da Pobra do Caramiñal, integrada no Grupo Mixto, ao abeiro do disposto no art. 97.3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción relativa a poñer en marcha medidas fronte ó repunte da violencia de xénero.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A violencia de xénero é un dos principais problemas aos que se enfronta hoxe o noso país. A pesar do que se avanzou durante anos, da existencia dunha Lei Integral fronte a Violencia de Xénero que situou a mesma no centro das prioridades políticas e da posta en marcha de medidas e servizos para atallar esta lacra, os últimos anos supuxeron un repunte neste problema social e as cifras así o demostran.
Os datos do ano 2013  póñennos sobre algunhas das claves que explican este repunte. Ao longo de ese año, as denuncias descenderon en case un 3%, as clamadas ao 016 cerca do 30% e, consecuentemente, máis do 80% das mulleres asasinadas nese ano non  denunciaran antes. Este escenario  indícanos unha falta de confianza das mulleres vítimas nos recursos públicos e que, de novo, pouco a pouco, a violencia de xénero volve a ser entendida como un “problema familiar” e non como o que é, unha lacra que afecta a toda a sociedade.
Sen dúbida os recortes en servizos públicos son en gran maneira responsables desta diminución das denuncias. Os recortes en presupostos dedicados á educación en igualdade, a prevención, detección, auxilio e posterior apoio das mulleres vítimas e dos seus fillos e fillas derivaron nunha situación de temor e desconfianza a  hora de denunciar. Cesaron practicamente as campañas de apoio e de difusión dos medios existentes para atender as vítimas, recortáronse ao máximo os presupostos dedicados a educación e prevención en Secundaria e en outros niveis, nada hai sobre os anteriores programas de detección de maltrato contra mulleres maiores e os cursos de formación e orientación ante a violencia de xénero para profesionais dos ámbitos social, sanitario, policial, xudicial,  educativo e para os medios de comunicación practicamente desapareceron.
A dotación de medios policiais e xudiciais especializados nesta materia é escasa. As mulleres vítimas e os seus fillos seguen véndose obrigadas a recorrer un camiño xudicial a miúdo demasiado longo, complexo e en ocasións humillante. Os recursos dedicados ao apoio posterior e a posibilitar  a súa inclusión social e laboral víronse diminuídos ano tras ano. 
Consecuentemente, as denuncias son menos e a sensación de impunidade dos agresores é maior. Este ano son xa máis de 40 as vítimas e o verán foi  especialmente dramático coa morte de 9 mulleres. En abril, o PSOE presentaba no Congreso dos Deputados unha proposta para crear unha Mesa fronte a Violencia de Xénero na que se reunisen todos os sectores afectados e impulsase a aplicación real e efectiva da Lei Integral aprobada en 2004, recuperando os presupostos necesarios e dotando os servizos de prevención, atención e apoio convenientemente. A resposta do Partido Popular foi que non era necesario e que os presupostos e os medios eran suficientes. Lamentablemente, as cifras falan por sí solas.
Tendo en conta a situación da violencia de xénero e os datos deste ano que demostran a necesidade de impulsar de novo medidas concretas e efectivas fronte a esta lacra, por iso este grupo que represento solicita a adopción dos seguintes

ACORDOS:

1)    O Pleno Municipal insta ao Goberno Local a poñer en marcha un Programa de Formación  dirixido a cidadáns e cidadás  de todas as idades que sirva para difundir os recursos de prevención e apoio existentes e para sensibilizar á poboación en xeneral sobre  a necesidade de atallar de maneira colectiva este problema.
2)    O Pleno Municipal esixe aos Gobernos de España e da Xunta a recuperar os servizos e presupostos dedicados á loita contra a Violencia de Xénero, unha vez que a diminución no número de denuncias presenciais e no 016 sinalan  a insuficiencia dos recursos públicos dedicados a prevención e atención ás vítimas.

3)    O Pleno Municipal esixe ao Goberno de España a adecuada dotación de medios xudiciais e policiais especializados para atender as vítimas de violencia e a os seus fillos, evitando o alargamento dos procesos e facendo posible unha recuperación persoal e social inmediata.


A Pobra do Caramiñal, 06 de setembro de 2014.