martes, 1 de septiembre de 2015

SOLICITAMOS AXUDA AO TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIOS E F.P.

Mª Teresa García Guillán, concelleira do Grupo Municipal Socialista do Concello da Pobra do Caramiñal, o abeiro do disposto no art. 97/3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción solicitando axuda ao transporte para estudantes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A situación económica das familias que teñen fillos realizando estudios universitarios está sendo moi difícil de superar a consecuencia da crise económica. Os recortes nas becas universitarias tamén inflúen nas dificultades para manter os custes elevados dos estudios, cando o lugar da formación está fora da localidade.
Atender a demanda de estudantes no noso concello que teñen dificultades para costearse o transporte público nos seus desprazamentos é unha necesidade que se debe abordar rapidamente posto que está a piques de comezar o curso.
Trátase dunha axuda co fin de facer efectivo o principio de igualdade no exercicio do dereito a educación en relación cas persoas que se encontren en situacións desfavorables, provendo os recursos económicos e os apoios precisos.
Por todo iso, este grupo que represento solicita a adopción do seguinte
ACORDO:
O goberno municipal porá en marcha un programa de axudas ao transporte dirixido a estudantes que teñan que desprazarse para cursar estudos universitarios ou de formación profesional.

A Pobra do Caramiñal, 28 de agosto de 2015.